German State Thaler

Year > 1778

  • Germany Bavaria 1 Silver Thaler 1778 Karl Theodor 1777-1799 German States
  • German States Bavaria Thaler 1778 Patrona Bavariae Pendant